Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Vedtægter


Klik på linket herunder for at se Hoven Jagtforenings nuværende vedtægter:

Hoven_Jagtforenings_vedtgter.pdf

 


 

Til Generalforsamling 03-02-2020 er der følgende ændringer på programmet:

 

Forslag til vedtægtsændringer.

5.3: Generalforsamlingen ekskluderer et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter §36 41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ`s hovedbestyrelse.

o Ændring: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen. Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

o …………………………………………………………………………………………

 7.2: Den ordinære generalforsamling afholdes hver år i februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal være foreningen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Ændring: Forslag der ønskes optaget på dagsorden, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

…………………………………………………………………………………..

 7.3. Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i den lokale presse med mindst 2 ugers varsel.

Ændring:

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag

skal ske i DJ`s medlemsblad, på foreningens hjemmeside, foreningens facebookgruppe eller ved

skriftlig indkaldelse (omfatter sms og e-mail) til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

 ………………………………………………………………………………………..

 7.4. punkt 3: fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Ændring af ordlyd til: ”Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse”

-----------------------------------------------------------------------

7.4. punkt 8. Valg til Egvad skydning og suppleanter.

Ændring: Punktet fjernes fra dagsorden.

…………………………………………………………………………. …

11.3: Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

Ændring: punktet fjernes fra dagsorden.

…………………………………………………………………………….

13.1: Revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. Punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette.

Ændring: Revisorer, der vælges af og blandt medlemmer, jfr. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger til dette.

 …………………………………………………………………………….

 15.3: Tilføjelse 15.3: Såfremt der ikke er fastsat et formål i foreningens vedtægter jf. 15.2 forvaltes formuen af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.

 

 Her ses vedtægter for  2020 - :

Standardvedtægter For Lokalforening under

Danmarks Jægerforbund (DJ)

 

1.0 Navn og hjemsted.

1.1 Foreningens navn er Hoven Jagtforening.

1.2 Foreningens hjemsted er Ringkøbing – Skjern kommune.

 

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund og Dansk Skytte Union.

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går

Forud for disse vedtægter.

2.2 Foreningen er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund og Dansk Skytte Union gennem Jyllands  Skytte Forbund

2.3 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

3.0 Formål og opgaver.

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ`s formål, samt dyrke skydning som idræt og styrke sociale forhold i foreningen.

4.0 Optagelse.

4.1 Foreningen kan som medlemmer op tage enhver uberygtet person.

 5.0 Ophør.

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Foreningen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen. Eksekutionen skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksekutionen kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksekution ikke opnår et sådan flertal, kan eksekutionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemte herfor. Eksekutionen af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue

6.0 Kontingent og hæftelse.

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastlagt årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior og

seniormedlemmer samt ekstra ordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om

forfaldstid m.v.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

7.0 Ordinær generalforsamling.

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hver år i februar.

Forslag der ønskes optaget på dagsorden, skal være foreningen i hænde 3 uger før generalforsamlingen.

7.3 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag

skal ske i DJ`s medlemsblad, på foreningens hjemmeside, foreningens facebookgruppe eller ved

skriftlig indkaldelse (omfatter sms og e-mail) til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

 

7.4 Dagsordenen skal indeholde flg. Punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.

4. Beretning fra flugtskydningsudvalget.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg til flugtskydningsudvalget.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

 

8.0 Ekstraordinær generalforsamling.

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilken sag, der ønskes behandlet. Efter en skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i den lokale presse med mindst en uges varsel.

9.0. Afstemning.

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har en stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis et medlem begærer
       skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpelt absolut stemmeflertal, med mindre andet fremgår af disse vedtægter

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende

medlemmer stemmer derfor.

10.0 Bestyrelsen.

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

10.5 Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 3 af 7 medlemmer af bestyrelsen

begærer det.

10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens – stemme afgørende.

11.0 Tegningsret.

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen eller af formanden, henholdsvis næstformand, i

forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.0 Formue og regnskabsår.

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13.0 Revision.

13.1 Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger til dette.

13.2 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

13.4 Revisorer vælges på skift for 2 år af gangen.

14.0 Sammenslutning.

14.1 Sammenlægning af foreningen med andre lokalforeninger under DJ, således af foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende fælles lokalforening, kan kun ske med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

Generalforsamlingerne afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum.

 15.0 Opløsning.

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst en og højst to måneders mellemrum vedtage, at foreningen opløses

15.2 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtigelser er opfyldt – indgå i en fond, der oprettes til formålet.

a) På den opløsende generalforsamling vælges en fondsbestyrelse, bestående af borgere bosiddende

i Hoven Gl. sogn.

b) Pengene skal bevilges til naturbevarende/forbedrende formål i Hoven Gl. Sogn.

15.3 Så frem der ikke er fremsat et formål i foreningens vedtægter jf. punkt 15.2 forvaltes formuen af Danmarks Jægerforbund i indtil 5 år. Stiftes en ny jagtforening under jægerforbundet i foreningens område inden for 5 årsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat naturbevarende formål i den opløste forenings kommune

16.0 Ikrafttræden.

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 3.2.2020, træder i kraft, når de er

godkendt af DJ.

 

 

Godkendt af DJ´s hovedbestyrelse

Den …………………………………………….